•  
     

Hall of Fame


Best OUTGOING student (2022-2023)

  • Abhishek Girish (Science Stream)
  • Sidak Singh (Commerce Stream)

School Prefects
Every year, a student from Class 12 is given the ultimate honour which symbolizes leadership, courage and utmost diligence. The honour of being elected as the representative of your batch; and the face of your generation – the student prefect.

Diya Ranjith
2023 - 2024
Keshav Malik Kapoor
2022 - 2023
Vishnu Ram Sampathkumar
2021 - 2022
Nanda Rajiv
2020 - 2021
Raghav Muthukumar
2019 - 2020
Sampada Sudheesh Venkatesh
2018 - 2019
Kabir Rao
2017 - 2018
Shashank Mattoo
2016 - 2017
Akhil Nori
2015 - 2016
Swagam Dasgupta
2014 - 2015
Kedar N. Deshpande
2013 - 2014
M. Raghul
2012 - 2013
Ashwin Gopalakrishnan
2011 - 2012
Lakshmi Venkataraman
2010 - 2011
Dipika Suresh
2009 - 2010
Nishant Savio
2008 - 2009
Anandhi Gokhale
2007 - 2008
Mohana T. Rajan
2006 - 2007
Akhil Kumar Chainwala
2005 - 2006
Ashok Ajoy
2004 - 2005
Aishwarya Shridhar
2003 - 2004
Rahul R
2002 - 2003
Aanchal Maheshwari
2001 - 2002
Santosh Reddy
2000 - 2001
Ravi Karthik
1999 - 2000
Alex Chaudhri
1998 - 1999
Prajit Prakash
1997 - 1998
Arjunan R.
1996 - 1997
Saurabh Anand
1995 - 1996
Preethi Ramaiya
1994 - 1995
Rakesh R.
1993 - 1994
Srihari P. A.
1992 - 1993
Anusuya Sengupta
1991 - 1992
Mondira Deb
1990 - 1991
Prameela Bhat N. K.
1989 - 1990
Ranji Koshy
1988 - 1989
Venkataraman K. R.
1987 - 1988
Manoj Govindan
1986 - 1987

Best Outgoing Student

Akshara Bhushit Joshipura
2021 - 2022 (SCIENCE STREAM)
Mahika Raj
2021 - 2022 (C0MMERCE STREAM)
Nanda Rajiv
2020 - 2021 (SCIENCE STREAM)
Sanjana Jain
2020 - 2021 (COMMERCE STREAM)
Akshara Kulkarni
2019 - 2020 (SCIENCE STREAM)
Nishchal Shetty
2019 - 2020 (COMMERCE STREAM)
Pranav Arun Bharadwaj
2018 - 2019 (SCIENCE STREAM)
Bharath Pottekkat
2018 - 2019 (COMMERCE STREAM)
Ishaa Mane
2017 - 2018
Rishikumar Mathiazhagan
2016 - 2017
Namratha Sudhir
2015 - 2016
Samvida Venkatesh
2014 - 2015
Srishti Sinha
2013 - 2014
Soumya S
2012 - 2013
Niyosha Rizvi
2011 - 2012
Srinivasan R
2010 - 2011
Dipika Suresh
2009 - 2010
Sanjana Seetharam
2008- 2009
Kaustubh Khare
2007 - 2008